Общи условия на уебсайта abi-webdesign.com

Обща информация

Сайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес abi-webdesign.com, както и на поддомейни и подстраници на същия адрес.

Потребител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта abi-webdesign.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Абиком ООД, с адрес София, ул. Добруджански край 1Е, Електронна поща: marketing@abi-webdesign.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва Интернет сайта abi-webdesign.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.
 2. Всички елементи на съдържанието на сайта abi-webdesign.com на Абиком ООД, включително и не само: текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, видео, графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Абиком ООД.
 3. Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитирана или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Абиком ООД.
 4. Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:
  4.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта,
  4.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта
 5. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил, че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

 • да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) (http://ec.europa.eu/odr) – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
 • да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

Други

Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от „Абиком” ООД се ползват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на контактните форми в сайта, Вие се съгласявате „Абиком” ООД да използва и обработва, както намери за добре, предоставените лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.

Потребителятприема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за ползване на Интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за ползване на Интернет сайта се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне същия.

Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и „Абиком” ООД не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

„Абиком” ООД си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на „Абиком” ООД и са в сила считано от 22.05.2018 г.